top of page

KLACHT OF
COMPLIMENT

Indien u niet tevreden bent over de geleverde zorg, bespreek dit dan eerst met de op dat moment dienstdoende zorgverlener. Komt u er met hem of haar niet uit of bespreekt u het probleem liever met iemand anders? Dan kunt u een klacht indienen.

 

Onze klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van de klacht zo snel mogelijk contact met u op. Zij zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plek besproken wordt. Zij staat u bij en houdt u op de hoogte van de klachtafhandeling.

Voor het indienen van een klacht stuurt u ons een mail naar onderstaand E-mail adres voor een discrete afhandeling: klacht@medicmobilityservice.nl

Ook van complimenten en tips kunnen wij leren, dus we horen het uiteraard graag als u tevreden bent of een suggestie heeft.

Klachtenprocedure wkkgz

1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg;

2. Zowel de zorgaanbieder als u kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;

3. Dan volgt de bemiddelingsfase/ klachtbehandelingsfase. Na schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder moet deze zich inzetten om binnen 6 weken te komen tot een oplossing voor uw klacht. In deze periode vinden bemiddelingsgesprekken plaats met de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg, de zorgaanbieder en u. Als resultaat ontvangt u van de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht. Hierin wordt de visie van de zorgaanbieder uiteen gezet. Zo staat er in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;

4. Deze termijn van 6 weken mag nog eens worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden;

5. Wanneer cliënt en zorgaanbieder het eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen, maar ook als de zorgaanbieder meer tijd nodig heeft om met een goede oplossing te komen. De meeste klachten worden in deze fase tot een goed einde gebracht;

6. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ;

7. De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van de        zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

bottom of page